singleton gestations
singleton infants
singleton live births

singleton pregnancies
singletons
singular
singular convolution

singular fields
singular integral equation
singular integrals