Kobe earthquake
Koch
Koch's triangle

Kocienski Olefination
Koebner phenomenon
Kohonen self-organizing map
Kokchetav Massif

Kola Peninsula
Kolmogorov equation
Kondo effect