glucose-dependent insulinotropic polypeptide
glucose-induced insulin secretion
glucose-lowering agents
glucose-lowering effect
glucose-regulated protein
glucose-stimulated insulin secretion
glucose release
glucose repression
glucose residue

glucose response
glucose self-monitoring
glucose sensor
glucose solution
glucose status
glucose stimulation
glucose test
glucose testing
glucose tolerance
glucose tolerance status

glucose tolerance test
glucose tolerance testing
glucose transport
glucose transporter
glucose treatment
glucose turnover
glucose unit
glucose uptake
glucose utilization
glucose values

glucose variability
glucose yield
glucosidase
glucosidase activity
glucosidase inhibitors
glucosidase inhibitory activity
glucoside
glucosinolate concentrations
glucosinolate content
glucosinolates

glucuronic acid
glucuronidase
glucuronidation
glucuronide