serum eosinophil cationic protein
serum erythropoietin
serum estradiol

serum estradiol levels
serum factors
serum ferritin
serum ferritin concentration

serum ferritin levels
serum follicle-stimulating hormone
serum free