stimulation testing
stimulation thresholds
stimulation trials

stimulator
stimulatory action
stimulatory activity
stimulatory capacity

stimulatory effect
stimulatory effects
stimulatory factors