stilbene
stilbene derivatives
stilbene synthase

stillbirth
stillborn infant
stimulant
stimulant drugs

stimulant effects
stimulant medication
stimulants